Hva er SKUP?

ARTIKLER/PRESSE

ARTIKLER/PRESSE

SKUP skal bidra til at kunst og kultur blir en del av skolens helhetlige læringsarbeid. Skup skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner, nysgjerrighet og motivasjon for læring. Gjennom skolens samarbeid med en profesjonell kunstner skal elevene være medskapende i en estetisk prosess som varer over tid. For å sikre forankring i skolens hverdag skal Skup svare på et definert mål, en utfordring eller et ønske om positiv endring på skolen.

SKUP bidrar med elevaktivitet, kreativitet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, men også dybdelæring, arbeide med kompetanse og tverrfaglige tema.