Om SKUP

Herlseb vgs 2020

Skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken

SKUP er et flerpartssamarbeid mellom skoler, kunstnere, OsloMet  og Den Kulturelle Skolesekken, der Den kulturelle skolesekken er prosjekteier. I dag er SKUP lagt inn under Desentralisert ordning for kompetanseløft i skolen.

SKUP startet i 2006 som et skoleutviklingsprosjekt med visjon om å at Den kulturelle skolesekken skulle bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Skoleprosjektenes fokus var på hvordan skolen kunne ta i bruk kunst og kultur i arbeidet med en egendefinert utfordring ved skolen. Både de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken og læreplanverket er endret og fornyet siden den gang. Ikke minst er sammenhengen mellom kunst, kultur, estetikk og læring blitt tettere og enklere å få øye på i de nye styringsdokumentene. Gjennom SKUP skal kunst og kultur forankres i skolehverdagen for elever, lærere, foreldre, myndigheter, læringsinstitusjoner og kunstmiljø. Elevene skal få erfaring med kunstprosesser av høy kvalitet.  

SKUP har gjennomført mer enn 100 prosjekter. Kunstform i de ulike prosjektene har hatt stor variasjon, fra street art til slampoesi og forumteater, dans, med mer. Du kan se ulike eksempler på prosjekter på siden Portfolio. Det er sentralt er at prosjektet skal fortsette å ha virkning og utvikle seg også etter kunstproduktet elevene har jobbet frem mot har hatt sin visning. Kompetanseløft skal ikke bare skje hos elevene, prosjektene skal også gi lærere og skoleledere innsikt og erfaring med hvordan kunst og kultur forankres i skolehverdagen for elever, lærere, foreldre, myndigheter, læringsinstitusjoner og kunstmiljø. I tillegg tar veilederkorpset fra OsloMet med seg verdifull erfaring til eget kompetanseløft, samt inn til lærerutdanninger på universitetet. 

SKUP gjør prosjekter på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Samarbeid mellom felt står sentralt, og vi ønsker å bygge bro mellom tankemåter og skape samarbeidsarenaer hvor kunst og pedagogikk møtes i dialog og samarbeid. Alt sosialt arbeid i skolen skjer gjennom fag, og vi mener at estetiske læringsprosesser i skolen gjennom SKUP kan bidra positivt til å skape gode læringsmiljø og læringsprosesser. 

ForEst – Forskergruppe for Estetiske læreprosesser   

definerer estetiske læringsprosesser på følgende måte:   

Samtiden er komplisert, uforutsigbar og uoverskuelig. Estetiske læreprosesser representerer et komplekst læringssyn, hvor kropp, sanser, følelser, aktiveres som en forutsetning for læring. Gjennom de ulike estetiske fagenes uttrykksformer, tekster og virkemidler skapes læreprosesser der dyp, flertydig og flerfaglig læring skjer. De estetiske læreprosessene er sammensatte prosesser som ikke gir entydige svar, men der individets og fellesskapets forståelser utforskes, utfordres og utvikles. De estetiske læreprosessene representerer et utvidet kunnskapssyn med vekt på relasjonelle, emosjonelle, affektive, praktiske, skapende og refleksive momenter på en gang, og representerer en etterlengtet motvekt mot troen på at læring enkelt lar seg beskrive og måle. Det er et slikt læringslandskap som utforskes og utvikles i forskergruppen for estetiske læreprosesser.  

Fra https://www.usn.no/forskning/forskergrupper-og-senter/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/estetiske-lareprosesser/  

Les SKUP-rapport fra 2021 her.