Hvordan bygge et SKUP-prosjekt

Ulsrud videregående skole 2018/2019

Det er ikke èn måte å gjøre et SKUP-prosjekt på,
men vi vet at det er noen faktorer som bidrar til at SKUP blir mer enn en happening og mer enn et “show-off”-prosjekt. Innenfor rammen av suksess-kriterier, som er samlet og konsolidert gjennom mange år, har skolene stor frihet til å velge og forme sitt kunstprosjekt i samarbeid med kunstner.  

Deltakerskolene får veiledning fra institutt for estetiske fag ved OsloMet Storbyuniversitetet, for å løfte fram og sikre utvikling av undervisningspraksis som aktivt tar i bruk estetikk og estetiske
læringsprosesser.

Suksessskriterier for et SKUP-prosjekt

Skolen må ha et overordnet mål for prosjektet og plan for hvordan SKUP skal bidra til utforsking og utvikling av skolens/lærernes bruk av estetiske didaktiske strategier og praksis.  

 • Ledelsen må være aktivt påkoblet prosjektet, ta ansvar for drift, forankring og kvalitet.  
 • Prosjektgruppe og deltakere må ha eierskap og vilje til å drive prosjektet framover.  
 • Det må være avsatt definert tid og rom til refleksjon for deltakende lærere.  
 • Det må være tett og reellt samarbeid mellom skole, kunstner og veileder
 • Skolen må legge til rette for refleksjon med hele personalet i skolens fellestid.  
 • Alle deltakerne må ha fokus på elevenes faglige og sosiale utbytte.  

 • Lag en konkret beskrivelse av ønsker og behov til kunstner.  
 • Elevene må få være medskapere i en estetisk skapende prosess som strekker seg over et lengre tidsrom.  
 • Skolens ledelse må sikre at erfaringer, kunnskap og kompetanse fra SKUP deles og videreføres i kollegiefellesskapet.  
 • Det må være fokus på god dialog mellom skole, kunstner, rådgiver 

Videre suksesskriterier 

 • Jobb med å bygge ut prosjektet så det kan ha ringvirkninger og utgjøre en forskjell over tid. Dette kan for eksempel skje gjennom å koble prosjektet på andre prosjekter skolen jobber med, og gjennom at lærerne fortsetter på arbeidet som har skjedd med kunstner på ulike måter etter endt visning av produkt. For å få til det er det gunstig å ha en plan for videreføring av erfaringer etter prosjektet.