SKUP + LK20 = SANT

For mange av de strukturene og arbeidsmåtene som man har jobbet med i årevis i SKUP, skal skolene ved innføring av LK20 nå også gjøre; som arbeid med profesjonsfellesskapet, legge vekt på praktisk arbeid, kreative arbeidsmetoder og samarbeide på tvers av fagprofesjoner

Informanter fra UDE og DKS (Birkeland og Uhlin-Engstu, s. 37)

At elever skal lære og utvikle seg gjennom estetiske uttrykksformer som bevegelse, tegning og rollespill er gjennomgående i de norske læreplanene. Likevel synes det å være liten plass for estetiske fag og utfoldelse i andre fag i en utbytteorientert utdanningspolitikk, og mange lærere prioriterer ikke estetiske fag i sin utdanning (Alterhaug, 2021, s.1). Derfor ønsker SKUP å utvikle prosjekter som synliggjør hvordan estetiske uttrykksformer kan være fruktbare i undervisningen. I lærer og PHD-kandidat ved NTNU, Hanne Alterhaugs forskning på estetiske uttrykksformer i undervisning på ungdomsskole fant hun fravær av stress som gjennomgående opplevelse. Hun fant også undertemaene overskridelse og selvbestemmelse, to viktige verdier i LK20. Resultatene samsvarer med tidligere forskning på estetiske uttrykksformer i undervisning. Det forteller om hvilken innvirkning estetiske uttrykksformer kan ha i helhetlige utvikling og danning i en resultatorientert skole (Alterhaug, 2021, s.1). Klikk her for å lese Alterhaugs artikkel.

SKUP tar utgangspunkt prinsippet om at alle elever, i alle fag, skal kunne lære og utvikle seg via praktiske og estetiske uttrykksformer. Kunstneriske prosjekter kan innebære kognitive, sensoriske og affektive innganger til læring. Kunstprosjektene i SKUP vektlegger elevenes sensoriske evner som; taktilitet, bevegelse, auditivitet, muntlighet, med mer. Gjennom dette kommer ferdighetstrening og læring. Gjennom innføring og utprøving av ulike praktiske og estetiske uttrykksformer vil elevene få mulighet til å jobbe utforskende og eksperimenterende, og reflektere over overføringsverdi til andre fag.  

SKUP legger vekt på fagovergripende kompetanser i praktiske og estetiske fag, i tråd med verdisynet i LK20. Praktiske og estetiske uttrykksformer bidrar til å skape interesse for undervisningen, og bidrar til utvikling av selvstendighet og kritisk tenkning (Alterhaug, 2021, s.2). Estetiske prosesser kan fremme lærelyst og elevaktiv læring. Gjennom SKUP skal elever, lærere og skoleledere får perspektiver på hva estetikk og kultur er, og få innsikt i hvordan bruke estetiske verktøy for å stimulere til dialog og refleksjon i møte med fag, kunst og et helhetlig liv. 

Inkluderende praksis og fellesskapende didaktikk 

Estetiske fag og metoder åpner opp et rom for å jobbe godt og systematisk med elevaktivitet, klassekultur og klassemiljø. I møte med skapende aktiviteter er de sosiale prosessene avgjørende. Prosjektene legger til rette for at elever, lærere og kunstnere får jobbe med det relasjonelle handlingsrommet i møte med elevenes læring. Relasjonell og performativ estetisk didaktikk vektlegger elevmedvirkning, fellesskap og inkludering med rom for uenighet og dissens. Dette er i tråd med overordnede verdier i LK20 som demokrati og medborgerskap. Estetiske uttrykksformer legger også til rette for samarbeid og samspill, identitsutvikling, dybdelæring og inkludering. Kreativitet og utforskning blir sentrale verdier i læringsprosessen. Samskaping, utforskning og læring kan skje både fysisk i klasserom, og utenfor klasserommet.  

Kilder 

Birkeland, I. M. & Uhlin-Engstu, G. (2021). Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold- estetiske læringsprosesser – Kan SKUP bidra til innføring av LK20?, 37. SKUP-rapport: Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser – Kulturtanken

Alterhaug, H. (2021). Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden, 15(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8776 SKUP-rapport: Tverrfaglighet, dybdelæring, metodemangfold – estetiske læringsprosesser – Kulturtanken

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.